ANWB zorgen om groeiend tekort aan recreatieruimte

ANWB onderzoek benadrukt dringende behoefte aan groene recreatieruimte in Nederland

De ruimte voor recreatie staat in heel Nederland onder druk, zo blijkt uit een recent onderzoek dat in opdracht van de ANWB is uitgevoerd. Het onderzoek toont aan dat de groene ruimte per inwoner sinds 1900 met 80% is verminderd. Met de groeiende bevolking en het toenemende toerisme zal deze situatie in de toekomst alleen maar nijpender worden. Om de hoeveelheid groen op peil te houden, is er dringend behoefte aan uitbreiding. De ANWB pleit ervoor dat provincies en gemeenten recreatief groen structureel opnemen in hun beleidsplannen, aangezien recreatieve ruimte van groot belang is voor de fysieke en mentale gezondheid en de leefbaarheid van Nederland.

Afnemende groene ruimte in Nederland

Volgens het onderzoek is de hoeveelheid recreatief groen in Nederland in de afgelopen 100 jaar met een factor 5 afgenomen. Momenteel is er gemiddeld 308 m² groen per inwoner beschikbaar, wat aanzienlijk minder is dan vroeger. Het tekort aan recreatieruimte leidt nu al tot recreatiedruk in veel gebieden, wat spanningen tussen recreanten onderling veroorzaakt en de natuur verstoort.

Europese wetgeving en ambitieuze doelen

Nieuwe Europese wetgeving heeft tot doel beschadigde natuur te herstellen. Het voorstel stelt dat er tot 2030 geen nettoverlies aan groene stedelijke ruimte mag optreden en dat er in 2050 zelfs een toename van 5% groen moet zijn gerealiseerd. Het onderzoek vertaalt deze richtlijnen naar concrete hectaren per provincie. Om het huidige tekort te compenseren, is er tegen 2030 ongeveer 27.000 hectare extra groene ruimte nodig en tegen 2050 zelfs zo’n 63.000 hectare. Als de gewenste toename van 5% wordt meegerekend, komt dit neer op bijna 66.000 hectare extra groene ruimte, een gebied ter grootte van de Veluwe. Het onderzoek biedt diverse aanbevelingen om tot deze benodigde uitbreiding te komen en zal worden gedeeld met de provincies en de landelijke politiek.

Oproep aan provincies

Provincies staan voor grote ruimtelijke uitdagingen zoals woningbouw, infrastructuur en landbouw. Helaas constateert de ANWB dat recreatie en toerisme onvoldoende aandacht krijgen in deze plannen. De ANWB benadrukt dat het van belang is dat iedereen in Nederland met plezier op pad kan gaan en zet zich in voor recreatieve mogelijkheden en een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Onderzoek

Het ANWB-onderzoek werpt een helder licht op de huidige knelpunten met betrekking tot groene recreatieruimte in Nederland, evenals de uitdagingen waarmee we in de toekomst te maken zullen krijgen. De bevindingen benadrukken de dringende behoefte aan uitbreiding van groene ruimte om de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking te waarborgen en de leefbaarheid van ons land te verbeteren. De ANWB roept provincies en gemeenten op om recreatief groen op te nemen in hun beleidsplannen en zo de recreatiemogelijkheden en duurzame ontwikkeling van Nederland te bevorderen.

Lees hier de verkenning :

Meer ruimte voor recreatie I Verkenning nationaal toekomstig recreatietekort