LDA

Nationale Data Strategie voor Toerisme en Recreatie gepubliceerd

Het afgelopen jaar is onder begeleiding van Rijnconsult gewerkt aan een landelijk gedragen data strategie. Hierbij hebben DMO’s en CMO’s en Destinatie Nederland belangrijke input geleverd. Met de Nationale Datastrategie geeft de Landelijke Data Alliantie (LDA) richting aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector voor de komende jaren van 2024 tot en met 2027.

Vijf strategische lijnen

De strategie is opgebouwd uit vijf strategische lijnen: goede basisdata, aandacht voor innovatie, organisatie & financiering, netwerksamenwerking en van data naar inzichten naar implementatie. Bij het schrijven van de strategie zijn diverse netwerken betrokken geweest. Het kernteam bestond uit NBTC, CBS, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, CELTH, Destinatie Nederland, DMO’s, CMO’s, provincies en de programmaraad. Destinatie Nederland neemt actief deel aan de voortgang van de strategie en de acties hierin.

Goed onderbouwde (beleids)keuzes maken

Het doel van de strategie is om relevante data en inzichten over en voor alle partijen binnen het toerisme- en recreatiedomein te ontwikkelen, delen en toepasbaar te maken voor beter onderbouwde (beleids)keuzes. Dat is belangrijk omdat kennis het fundament is voor kwalitatief goede beleidsvorming. Voor een sector die gedreven door grote maatschappelijke ontwikkelingen de komende jaren voor belangrijke keuzes staat, is een goede onderbouwing van beslissingen met de juiste data essentieel.

Hieronder een aantal leidende principes om de uitvoering van de Nationale Data Strategie te bevorderen:

  • We verzamelen en monitoren basisdata op het gebied van vraag en aanbod van toerisme en recreatie. We hebben aandacht voor de impact van de sector in brede zin, zowel economisch, ecologisch als sociaal-maatschappelijk, en bijbehorende relevante indicatoren.
  • We stimuleren vergelijkbare data doordat we met elkaar definities en standaarden opstellen en gebruiken.
  • We presenteren data begrijpelijk op een betrouwbare, vergelijkbare en zo actueel mogelijke wijze. We doen dit op een passende(open) wijze op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal) en delen en verbeteren onze methodieken waar mogelijk.
  • We werken binnen een breed netwerk op specifieke onderwerpen samen. We doen dit door afwisselend op specifieke vraagstukken de regierol te nemen en in projectgroepen met onze stakeholders samen te werken. We stellen duidelijke afspraken vast om relevante data te bepalen, financieren, verzamelen en verspreiden.
  • We sluiten aan bij de behoeften van de gebruikers (doelgroepen) van de data en financieren en organiseren de basisdata op een duurzame wijze.
  • We hebben een meerjarige focus en een lange termijn borging.

Basisdata op orde

De basisdata moet inzicht geven in aantallen verblijfstoeristen in zowel reguliere als particuliere verhuuraccommodaties, het vakantiegedrag van Nederlanders, inzicht geven in internationaal bezoek aan Nederland en het vrijetijdsgedrag van Nederlanders. Inzicht in het recreatief en toeristisch aanbod hoort ook bij de basisdata. In de strategie is ook ruim aandacht voor innovatie door nieuwe dataverzamelingstechnieken en datapilots. Deze basisdata geeft in combinatie met andere bestaande databronnen een kijk op de brede impact van toerisme, zowel op economisch, ecologisch als sociaal-maatschappelijk vlak. Voor een deel van de basisdata bestaat maar een wettelijke grondslag  daarom is het noodzakelijk om voor het resterende deel een meerjarige gezamenlijke financiering af te spreken.

Richting geven met de strategie

Het is belangrijk dat we met elkaar vanuit de strategische lijnen naar concrete acties komen. De strategie geeft de komende jaren richting aan het databeleid en de uitvoering daarvan binnen de toerisme- en recreatiesector.  Een kernrol van de LDA is om te voorzien in de uitvoering van het platform waarin de beschikbare data en inzichten over toerisme en recreatie van, naar en in Nederland wordt samengebracht, gedeeld en waar nodig versterkt.

Lees hier de Nationale Data Strategie voor toerisme en recreatie

 

%d bloggers liken dit: