Samenwerkingspartners

We werken samen met diverse partners op verschillende niveaus: strategisch, operationeel en projectmatig. De samenwerkingen kennen dan ook diverse doelen: van bewustwording tot belangenbehartiging.

 

De samenwerkingen hebben altijd een directe link met hoe deze samenwerkingen kunnen bijdragen aan de rol van de DMO/CMO in de duurzame bezoekerseconomie.

Samenwerkingen zijn regelmatig op projectbasis gebaseerd bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek of communicatie, bedoelt om te informeren en de belangen van de DMO’s en CMO’s te behartigen.

LDA (De Landelijke Data Alliantie Toerisme)

De doelstelling van de LDA is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers. Destinatie Nederland zet zich binnen de LDA in voor de belangen van de DMO’s en CMO’s:

  • We streven ernaar om data & inzichten op regionale schaal versneld beschikbaar te krijgen.
  • We sturen aan op het opstellen van een landelijke data strategie & onderzoeksagenda zodat de provincies aanvullend een provinciale strategie kunnen opstellen.
  • We sturen aan op ondersteuning en vanuit de overheid op een basisfinanciering voor de Landelijke Data Alliantie en een extra investering om de versnelling te realiseren.

Meer informatie over de LDA

Gastvrij Nederland

Gastvrij Nederland de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd 

  • spant zich in de toeristisch-recreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken, zodat toerisme en recreatie kunnen uitgroeien tot een dynamische en duurzame sector waarin bezoekers en recreanten hun voordeel doen met een hoogwaardige productbeleving tegen gunstige prijs- en kwaliteitscondities.
  • zet zich in voor een toegankelijk, veelzijdig, verrassend en hoogwaardig vrijetijdsaanbod met als doel om meer bezoekers en meer bestedingen in Nederland te genereren.

Destinatie Nederland is lid van Gastvrij Nederland en vertegenwoordigt het werkveld van de DMO/CMO. Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW en MKB-Nederland.

Meer informatie over Gastvrij Nederland

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit vier werkterreinen: Intell & Insights, Strategy & Branding, Destination Development en Marketing.  Het NBTC draagt bij aan Nederland als aantrekkelijke bestemming voor bezoekers, bedrijven en bewoners.

NBTC werkt samen met individuele DMO’s en CMO’s samen op o.a. het gebied van internationale marketing campagnes.  Met de netwerk- en brancheorganisatie Destinatie Nederland werkt NBTC samen aan bestemmingsontwikkeling, de duurzame bezoekerseconomie en het breed ontsluiten van regionale data. Gezamenlijk organiseren wij kennissessies op bovenstaande thema’s. 

Meer informatie over het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 

VNO- NCW MKB Nederland

VNO-NCW en MKB Nederland zetten zich in voor een duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat. Zij spreken namens ondernemingen verspreid over alle sectoren, met als doel;  ruimte voor ondernemerschap. Met ons lidmaatschap maken we als Destinatie Nederland deel uit van een invloedrijk netwerk in politiek, instanties en bedrijfsleven.

Meer informatie over VNO- NCW MKB Nederland

IVN Natuureducatie

Vanuit één van de vier kernthema’s van IVN (Natuur en Recreatie) werken we samen. Het doel is  om bij DMO’s/CMO’s en VVV-organisaties awareness te creëren voor het onderwerp ‘natuur’ en de activiteiten en ontwikkelingen van IVN te stimuleren door hier als organisaties bij aan te haken. Door het thema te agenderen:

  • vergroten we het bewustzijn, en inspireren en informeren we ons netwerk om met dit thema in hun bestemming aan de slag te gaan.
  • bewerkstelligen wij de de versterking van het lokale gastheerschap, om de bezoeker de natuur in de bestemming optimaal te laten beleven.

We organiseren bijeenkomsten en themasessies en voorzien aangesloten organisaties d.m.v. communicatietoolkits handvatten om samen met partners in de bestemming aan de slag te gaan met het onderwerp. 

Meer informatie over IVN Natuureducatie

MKB Toegankelijk

Vanuit Destinatie Nederland is samen met MKB Toegankelijk een actieplan opgesteld met als doel om DMO’s en CMO’s:

  • bewust te maken van hindernissen voor mensen met beperkingen;
  • de keuzemogelijkheden voor mensen met een beperking te verruimen;
  • inclusief denken in de gastvrijheidssector te bevorderen.

We attenderen ons netwerk, agenderen het thema “Toegankelijkheid” en organiseren bijeenkomsten met dit thema en delen a.d.h.v. communicatietoolkits tips, tools en handreikingen met DMO’s/CMO’s . 

Meer informatie over MKB Toegankelijk

City Destinations Alliance

City Destinations Alliance is het Europese netwerk van destinatie- en citymarketing organisaties. Destinatie Nederland is aangesloten als lid en hierdoor hebben wij toegang tot een netwerk van professionals in heel Europa. We leggen verbindingen en voeren, gezamenlijk met kennisinstellingen én deelnemers uit ons eigen netwerk, internationale projecten uit waarbij kennisdeling centraal staat. Voorbeelden daarvan zijn de door ons geïnitieerde projecten “The future TIC” en “Creating Welcoming Destinations. Daarnaast nodigen we uit dit netwerk regelmatig internationale sprekers uit, voor kennissessies die Destinatie Nederland organiseert. 

Meer informatie over City Destinations Alliance 

NECSTouR 

NECSTouR is het Europese netwerk van Europese regionale DMO’s. Destinatie Nederland is aangesloten als lid en hierdoor hebben wij toegang tot een netwerk van professionele regionale DMO’s in heel Europa. NECSTouR zet zich in voor competitief en duurzaam toerisme, door interregionale samenwerkingen tussen regio’s via Europese projecten te bevorderen. Destinatie Nederland legt verbindingen en bevordert kennisdeling over de Europese projecten i.s.m. NECSTouR.

Meer informatie over NECSTouR